Blog

Dr ˋIhaleakalā Hew Len

Aloha!

One week on from Dr ˋIhaleakalā Hew Len making his transition, I wanted to dedicate something to him. And what better than the following prayers. Enjoy!


“I” AM THE “I”

OWAU NO KA “I”

“I” come forth from the void into light,
Pua mai au mai ka po iloko o ka malamalama,

“I” am the breath that nurtures life,
Owau no ka ha, ka mauli ola,

“I” am that emptiness, that hollowness beyond all consciousness,
Owau no ka poho, ke ka’ele mawaho a’e o no ike apau.

The “I”, the Id, the All.
Ka “I”, Ke Kino Iho, na Mea Apau.

“I” draw my bow of rainbows across the waters,
Ka a’e au “I” ku’u pi’o o na anuenue mawaho a’e o na kai a pau,

The continuum of minds with matters.
Ka ho’omaumau o na mana’o ame na mea a pau.

“I” am the incoming and outgoing of breath,
Owau no ka “Ho” a me ka “Ha”,

The invisible, untouchable breeze,
He huna ka makani nahenahe,

The undefinable atom of creation.
Ka “Hua” huna o Kumulipo.

“I” AM THE “I”.
Owau no ka “I”.


Dr Hew Len:

Peace be with you, All my peace,

The peace that is “I”, the Peace that is “I” am,

The peace for always, now and forever and evermore,

My peace “I” give to you, My Peace “I” leave with you,

Not the world’s peace, but, only my Peace,

The Peace of “I”.

I love you, I’m sorry, please forgive me, thank you!


#ihaleakalahewlen #hooponopono #iamthei #iam